"google-site-verification" content="BBzqtWrXTOresAe-g1_fakLE8Sa7FhH5sxUsyofvfLs"
Sağlık:
SES BOLU ŞUBESİ:HALK İÇİN SOSYAL HİZMETİN HAK OLMASINI  TALEP EDİYORUZ!

Birleşmiş Milletlerde; Mart 2012’den bu yana, her yıl yine mart ayının üçüncü Salı gününün “Dünya Sosyal Hizmet Günü” olarak kutlanması vesilesiyle SES Bolu Şubesi sosyal hizmetler alanının ve çalışanların sorunlarına dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

SOSYAL HİZMET ALANINDAKİ SORUNLAR DERİNLEŞTİ
Açıklamada, bu yıl Sosyal Hizmet Günü’nü sosyal hizmetler alanındaki sorunların hem hizmet alanlar hem de emekçiler bakımından derinleştiği bir süreçte olduğunu, izlenen ekonomik sosyal politikalar, bir yıldır yaşadığımız COVID-19 pandemisi, buna eklenen ülkenin içinde bulunduğu ekonomik kriz, krizin sonuçları ve tüm politikalara yansıması sonucunda başta kadınların, çocukların, engellilerin, yaşlıların, yoksulların, mültecilerin, LGBTİ+’larin haklarının her zamankinden fazla korunmasına ihtiyaç duyulduğu bir dönem olduğu belirtildi.

SOSYAL HİZMETLER, İKTİDARIN KENDİNİ YENİDEN VAR ETME ARACI
Mevcut politikaların bu korumayı sağlayabilmekten çok uzak durumda olduğu belirtilen açıklamada, sosyal hizmetlerin son dönemde iktidarın kendini yeniden var etme hane halkını siyasal tahakkümü altına alma devlete aidiyetin yeniden sağlandığı araç olarak görüldüğü ifade edildi.

Açıklamada öne çıkan başlıklar şöyle:

“EMEKÇİLERİ İNSAN HAKLARINA AYKIRI ÇALIŞMA DÜZENLERİ İLE KARŞI KARŞIYA BIRAKTI!
Temel insan hakkı kapsamında devletin asli görevi olma yaklaşımından uzaklaşılıp siyasal iktidarın kendini güçlendirecek bir araç olarak görülmesi, toplumun sosyal yapısına zarar verdiği gibi, sosyal hizmet emekçilerinin mesleki çalışmalarına olumsuz etki etmekte, personel rejimi ve ücret rejiminde de hak kayıplarına neden olmaktadır.  Politika belirleme ve idareciler uzun yıllardır sosyal hizmet alanının prensiplerini bilmeyen, mesleki yeterliliği olmayan, sosyal hizmet alanından gelmeyen, liyakatın zaten olmadığı yöneticiler eliyle yürütülmektedir. Bu da hizmetin planlanmasına ve içeriğine alabildiğine etki etmekte, alanı bilimsel bir alan ve hizmet olmaktan çıkartmaktadır. Kamu personel rejiminde yaşanan değişimlere ek olarak devletin sosyal hizmetlerde yaratmış olduğu yozlaşma biz sosyal hizmetler emekçilerinin çalışma alanlarında insan haklarına aykırı çalışma düzenleri ile karşı karşıya bırakmıştır.


SABİT ÇALIŞMA DÜZENİNİ KENDİ ÇALIŞANLARINA DAYATMIŞTIR!
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olan Bakanlık, pandemi dönemi çalışanların yasal izinlerini engelleyip insan haklarına aykırı 10 -  14 gün kapalı (sabit )çalışma düzenini kendi çalışanlarına dayatmıştır. 14 gün sabit vardiya sistemi ile kuruluşta yatılı kalan sosyal hizmet emekçileri, kuruluşta 14 gün boyunca kalırken evde bırakmak zorunda kaldıkları özellikle okulöncesi dönemde olan 0 -6 yaş grubunda olan ve ilköğretim çağında olup ebeveyn bakımına ve gözetimine ihtiyacı olan çocukları, hasta ya da yaşlı anne ve babalarının bakım ve gözetimi konusunda yaşadıkları mağduriyete dair çözüm önerisinde bulunulmamıştır. Bakanlık tarafından herhangi bir kurumsal destek verilmemiştir. Çalışanlar, bakmakla yükümlü oldukları çocuklarının ve yaşlı, hasta anne, babalarının bakımı ve gözetimi konusunda kendi aile büyüklerinden, çevrelerinden destek almak, kendi imkânları ile çözüm bulmak zorunda kalmışlardır.

TÜM POLİTİKALAR ‘ÇOCUĞUN İNSAN HAKLARI’ DOĞRULTUSUNDA GELİŞTİRİLMELİDİR
Çocukların başta şiddet olmak üzere her türlü korunması önemli bir sorun olarak devam etmektedir. Oysa bugün çocuklar açısından karşı karşıya olduğumuz tablo, ihtiyaç duyulan koruma ortamını sağlamaktan çok uzakta olduğumuz bir tablodur. Çocukların korunmasından birinci derecede sorumlu olan AÇSHB’nin “çocuk algısı”nı, muhafazakârlığa, dine, toplumsal cinsiyet eşitsizliğine dayalı ve ailenin çocuğun ihtiyaçlarından önemli olduğu düşüncesine yönelik faktörler belirlemekte, çocuğun gelişimsel ihtiyaç ve gereksinimleriyle bir “birey” olduğu göz ardı edilmektedir. Bu nedenle 18 yaş altı tüm bireylerin çocuk olduğu evrensel ilkesinin hatırlanarak, tüm politikaları “çocuğun insan hakları” doğrultusunda geliştirilmelidir. Bakanlık bir an önce Lanzarote Sözleşmesi ve 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanununun gereği olan koruma ve önleme hizmetlerini, çocuğun haklarını ve üstün yararını önceleyen, hükümet politikalarından arındırılmış, risk analizlerini belirleyen ve erken uyarı sistemini önceliklendiren bir şekilde, somut, kapsamlı, hızlı ve etkin müdahaleye olanak sağlayan yazılı hale getirilmiş, kamuoyunun ve özellikle çocuk alanında çalışan kurumların görüşlerinin de dikkate alındığı bir “ülke çocuk politikası” oluşturmalıdır.

KADINI,BİREY OLMAKTAN ÇIKARIP AİLE İÇİNE HAPSEDİLMESİNE HİZMET ETMEKTEDİR
Yine kadın erkek eşitliğinin sağlanması, kadınların sosyal, siyasal ve ekonomik alanda karşılaştıkları ayrımcılığı gidermek, kadına yönelik şiddetin önlenmesinden ve şiddete maruz kalan kadınların her düzeyde korunması sosyal hizmetlerin önemli alanlarından biridir. Ancak iktidarın ve Bakanlığın politikalarının toplamı kadını "birey" olmakta çıkarıp aile içine hapsedilmesine hizmet etmektedir. Bakanlık tarafından: kadının sadece aile içinde eş, anne olarak değerli olduğu bakış açısından vazgeçilmeli;  kadın birey olarak kabul edilmeli; cinsiyet eşitliği temel alınmalı; engelli, yaşlı ve çocuk bakımı konusunda devlet kendi sorumluluğunu yerine getirmeli, temel olarak kadını bakım ve hizmet "görevlerinden" kurtaran, kadını güçlendirecek politikalar oluşturulmalı; kadına yönelik şiddet, kadın cinayetleri, şüpheli kadın ölümlerini münferit olaylar gibi lanse etmek yerine İlk imzacısı olmakla övündüğü İstanbul Sözleşmesinin etkin uygulanmasını sağlamalı, 6284 sayılı yasanın uygulamadaki sorunları çözülmelidir.

MÜLTECİLERE YÖNELİK VERİLEN HİZMETLER IRKÇI,DİNSEL VE İDEOLOJİKTİR
Mülteciler ve göçmenlere ilişkin politikalar da oldukça sorunludur. Suriye'den gelen göçmenlere yönelik verilen hizmetlerde ırkçı, dinsel, ideolojik yaklaşımlar bulunmakta, bu hizmetler ayrıca iç ve dış siyasete malzeme olarak kullanılmaktadır. Bu anlayış halk içerisinde çatışmalar yaratmakta ve Suriyelilere sunulan hizmetlerle ilgili yanlış bilgilerin yarattığı etkiler sonucunda ötekileştirme ve ayrımcılık yaygınlaşmaktadır. Bakanlık, Suriye’den göç eden çocukların ihtiyaçlarını karşılamak yerine bu görevini protokollerle İHH başta olmak üzere birçok sivil yapılara ve sınırsız olarak devretmiştir.”

MÜCADELE ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ
SES tarafından daha önce yapılan anket çalışmasından elde edilen sonuçların ifade edildiği açıklamada, “Biz Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası olarak Sosyal Hizmet Günü vesilesi ile sosyal hizmetler alanının ve çalışanların sorunlarının çözülmesini talep ediyoruz. Sosyal hizmete ihtiyaç duyanlar için ayrımsız, kamusal, eşit, anadilinde hizmet sunulması için;  sosyal hizmet emekçilerinin güvenceli, insanca yaşayacak bir ücrete ve insana yakışır çalışma koşullarına ve haklara ulaşması için mücadele etmeye devam edeceğimizi bir kez daha ifade ediyoruz” denilerek talepler sıralandı:

*Sosyal hizmetler alanında mobbinge, bürokratik ve siyasal baskılara son verilmeli,

*AKP’nin il ve ilçe Başkanlıklarının özellikle taşrada kurumun iş ve işlemlerine müdahalesi son verilmeli,

*Sürgün ve açığa almalara son verilmeli,

*Sendikal örgütlenme önündeki engeller ve baskılar son verilmeli,

*Güvenceli iş güvenli gelecek için, farklı statüler ortadan kaldırılarak istihdam ve ücret rejiminde kadrolu 4/a statüsünde görevlendirmeler yapılmalı,

*ASDEP Sözleşmeli, sözleşmeli, ek ders karşılığı çalışanların hepsi kadrolu istihdam rejimine alınmalı,

*Sosyal hizmetler alanında en düşük ücret düzeyi yoksulluk düzeyi üzerine çıkarılmalı,

*Çalışanlara yönelik hak ihlallerine karşı önlem alınmalı,

*Pandemi dönemi, çocuk, kadın, engelli gibi bireylerin artan sorunlarına yönelik çözümler ortaya konulmalı,

*Özlük hakları düzenlemeler ve iyileştirmeler yapılmalı, tüm sosyal hizmet emekçilerine 3600 ek gösterge verilmeli,

*Çalışanların, pandemi nedeniyle kullanamadıkları izinler bir sonraki yıla aktarılmalı; ayrıca izinlerin, tutulan nöbet ve fazla mesai ücretleri ödenmeli,

*Kesintisiz sosyal hizmeti sürdüren arkadaşlarımızın, ulaşım (servis), beslenme ve barınma ihtiyaçları insani düzeyde karşılanmalı,

*Engelsiz Yaşam, Bakım Rehabilitasyon Merkezlerinde, Huzurevleri ve Çocuk Evlerinde hizmet sunan çalışanların ve bu hizmeti alanların, sağlıklarının korunması için gerekli tedbirler alınmalı,

*Pandemi sürecinden kaynaklı sosyal hizmet alanına yönelik yıpranma payı verilmeli,

*Pandemi süresince ek ücret ödenmeli, saha tazminatı ödenmeli,

*Sosyal hizmet alanında istihdam sayısı arttırılmalı, iş yükümüz azaltılmalı, dönüşümlü çalışmaya geçilmeli,

*Haklarında kesinleşmiş yargı kararı bulunmayan ve KHK ile ihraç edilen arkadaşlarımız görevlerine iade edilmeli,

*Sosyal Hizmet alanında meslek gruplarının görev tanımları yapılmalı, her mesleğin özgünlüğü ilgili olarak meslek temsilcileri ile ortak çalışmalar yürütülmeli,

*Sosyal hizmetler alanında çalışan emek ve meslek örgütleri hizmetlerin planlanmasından sunulmasına kadar karar süreçlerine dahil edilmelidir.

Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
banner122

BOLU'DA VAKA SAYILARINDA HIZLI DÜŞÜŞ
1-7 Mayıs arası illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayıları açıklandı. Açıklanan...

Haberi Oku