SES BOLU YÖNETİM KURULU:FİİLİ, MEŞRU VE HAKLI MÜCADELEYE DEVAM!

SES Bolu Şube Yönetim Kurulu,Sağlık Bakanlığı'nın iş bırakma eylemi nedeniyle sağlık hizmetlerinin aksamasına neden olacak eylemlere disiplin cezası uygulanabileceği yönündeki yazısına ilişkin yazılı bir açıklamada bulundu.Açıklamada, sendikal faaliyetlerin, iş bırakma da dahil olmak üzere disiplin cezasına konu olamayacağının AİHM, AYM ve Danıştay kararları ile de hüküm altına alındığı hatırlatıldı.

SES BOLU YÖNETİM KURULU:FİİLİ, MEŞRU VE HAKLI MÜCADELEYE DEVAM!

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Bolu Şubesi,Sağlık Bakanlığı’nın iş bırakma eylemlerine dönük yazısı hakkında yazılı bir açıklama yayınladı. 

"Taleplerimizin görünür kılınması için Anayasa ve uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınan iş bırakma hakkı da dahil olmak üzere sendika ve eylem hakkımızı kullanıyoruz" diyen SES Bolu Şube Yönetim Kurulu, "Tüm emekçiler için olduğu gibi sağlık emekçileri için de insanca çalışma hakkının güvencesi sendikal örgütlenmedir. Sendikamız SES kurulduğu yıllardan beri sendikal hak ve güvencelerin uluslararası normlar düzeyine yükseltilmesi, yasal mevzuatlarımızın bu normlara uygun yeniden düzenlenmesi, bu mevzuatın uygulanmasının sağlanması için meşru ve fiili mücadelesini yürütmüştür"dedi.

Sendikal faaliyetlerin ve iş bırakma gibi hakların yasalarla güvence altına alındığına dikkat çekilen açıklamanın devamı şöyle:

"Anayasanın 90. maddesi uyarınca temel hak ve özgürlüklerle ilgili Türkiye tarafından onaylanıp, yürürlüğe konulan uluslararası sözleşmelerin kanunlarla çelişmesi halinde bu sözleşmelere öncelik ve üstünlük tanınacağı açıkça ifade edilmiştir. Türkiye’nin onaylayarak yürürlüğe koyduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 11. maddesi örgütlenme özgürlüğü hakkını düzenlemiştir.

Bunun yanı sıra Türkiye’nin onaylayıp, yürürlüğe koyduğu Uluslararası Çalışma Örgütü ILO’nun 87, 98 ve 151 sayılı sözleşmeleri sendikal hakları güvence altına almıştır.

Türkiye’nin onaylayıp, yürürlüğe koyduğu bir başka sözleşme ise BM ekonomik Sosyal ve Kültürel Hakları Uluslararası Sözleşmesidir. Bu sözleşmenin 8. maddesinde kamu çalışanları dahil (polis ve silahlı kuvvet mensupları ile ilgili kısıtlamalar hariç) herkesin toplu sözleşme ve grev hakkına sahip olduğu ifade edilmiştir.

Uluslararası hukukta hak olarak düzenlenen toplu sözleşme ve grev hakkı iç hukukumuzun da bir parçası haline gelmiştir.

Yasal mevzuat değerlendirildiğinde Bakanlığın görevi sendikal hakların, sendika üyeliğine bağlı olmaksızın, temel insan haklarına saygı gösterilen normal koşullarda ve şiddet, baskı, korku ve her tür tehditten uzak bir ortamda kullanılabilmesinin temin edilmesi için bütün uygun önlemler alınmasıdır.

Yine bilindiği üzere sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi Türk Ceza Kanununun 118. Maddesinde suç olarak düzenlenmiştir.

Sendikal faaliyetlerin, iş bırakma da dahil olmak üzere disiplin cezasına konu olamayacağı AİHM, AYM ve Danıştay kararları ile de hüküm altına alınmıştır.

Her geçen gün hekiminden hemşiresine sağlıkta şiddetin viral bir salgın gibi artışını durdurmak, iş güvenliğini sağlamak ve çalışanların yaşam hakkını korumak yükümlülüğünde olan Bakanlık çalışma koşullarının iyileştirilmesi için iş bırakan sağlık emekçilerine gözdağı vermeye çalışmak yerine üzerine düşen sorumlulukları acilen yerine getirmelidir.

Bir kez daha vurgulamak gerekirse yapılan iş bırakmalar; Sağlık Bakanlığının görev ve sorumluluklarını yerine getirmemesi, sağlık emekçilerinin sağlık emek ve meslek örgütlerinin taleplerini duymaması, mali, sosyal ve özlük haklarının iyileştirilmemesi, pandemiyi bilimsel ilkelerden uzak yönetmesi sonucundan halkın sağlığa erişiminin hakkının engellenmesinden, kamusal sağlık hizmetinin verilemez duruma gelmesinden ve bizim Tıbbi Deontoloji ve meslek etiği ısrarımızdan kaynaklıdır. Keşke Bakanlık sorunların çözümü ve halk sağlığı konusunda ısrarcı olsaydı tüm bunlar yaşanmazdı.

Bu nedenle gözdağı verme amaçlı hazırlanan hukuka ayrılık barındıran bu yazı bizim için yok hükmündedir. Fiili, meşru ve haklı mücadelemize kaldığımız yerden sonuç alıncaya kadar daha güçlü bir katılımla ve iş bırakmalarla devam edeceğiz. Sendikal hak kullanımının engellenmesine yönelik her türlü fiili ve hukuki girişime karşı hukuki mücadelemizi de sürdüreceğiz. "

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER